Powierzchnia domu (netto) - jest to wielkość, która określa sumę powierzchni wszystkich pomieszczeń domu oprócz garażu, strychu, piwnic;  wg. tej wielkości są klasyfikowane projekty w katalogach

Powierzchnia zabudowy -  jest to powierzchnia terenu zajęta przez budynek (bez schodów zewnętrznych i tarasów) w obrębie murów konstrukcyjnych (w tym słupów)

Powierzchnia użytkowa (podstawowa) -   jest to powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do zaspokajania podstawowych potrzeb (pokoje, sypialnie, łazienki, kuchnia, hol, klatka schodowa)

Powierzchnia użytkowa pomocnicza / usługowa - jest to powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do zaspokajania pomocniczych potrzeb wynikających z funkcji budynku (piwnice, garaż, strych, pomieszczenia gospodarcze: spiżarka, garderoba, kotłownia, siłownia)

Powierzchnia całkowita -  jest to powierzchnia pomieszczeń wszystkich kondygnacji budynku nad i podziemnych mierzona po obrysie ścian zewnętrznych

Uwaga!
Powierzchnię użytkową i całkowitą przy wysokości w świetle ?2,20m zalicza się do obliczeń w 100%, o wysokości ?1,40 <2,20m -w 50%, a o wysokości <1,40m pomija się całkowicie

Powierzchnia podłóg -  jest to powierzchnia pomieszczeń wszystkich kondygnacji budynku nad i podziemnych mierzona po obrysie wewnętrznej ścian, nie uwzględnia wysokości pomieszczenia (jest to powierzchnia zaznaczana w nawiasach)

Kubatura -  jest to objętość budynku liczona jako iloczyn powierzchni rzutu każdej kondygnacji, mierzonej po zewnętrznym obrysie ścian i wysokości danej kondygnacji, liczonej od poziomu gruntu przy wejściu do budynku, niebędącym jedynie wejściem do pomieszczeń gospodarczych, do wierzchu kalenicy

Wysokość budynku - jest to wysokość liczona od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku, niebędącym wyłącznie wejściem do pomieszczeń gospodarczych, do wierzchu kalenicy lub jętki z warstwą ocieplenia

Murłata - drewniana belka ułożona poziomo na murze budynku łącząca więźbę dachową z resztą budynku. Murłata przenosi obciążenia z dachu i przenosi je na ściany.

Ĺšcianka kolankowa - ściana między stropem najwyższego piętra budynku a dolną częścią dachu

Więźba dachowa -  drewniana konstrukcja dachu, szkielet dźwigający pokrycie dachu

Jętka - pozioma belka w dachu.
(Słowo jętka pochodzi od staropolskiego słowa jąć czyli trzymać. Jętka podpiera krokwie i dzieli je na dwie części przeważnie w proporcjach 2:1)

Kalenica  - najwyższa, najczęściej pozioma część dachu w miejscu zgięcia połaci dachowych

Okap - dolna część dachu wystająca poza ściany budynku

Połać dachowa - powierzchnia dachu

Kondygnacja - pozioma (nadziemna lub podziemna) część budynku, zawarta między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie, a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu znajdującego się nad tą kondygnacją. Za kondygnację uważa się także poddasze użytkowe.

Strop - poziomy element konstrukcyjny oddzielający poszczególne kondygnacje budynku. Strop przenosi obciążenia na pionowe elementy (ściany lub słupy). Na górnej powierzchni stropu układana jest podłoga, a dolną powierzchnię najczęściej pokrywa się tynkiem, tworząc sufit.

Wysokość kondygnacji - wysokość pomiędzy poziomem powierzchni podłogi a poziomem powierzchni podłogi na kondygnacji powyżej

Belka - Belką nazywamy poziomy lub ukośny element konstrukcyjny budynku, który przenosi obciążenia pionowe i przekazuje je na podpory, takie jak: ściany, filary, kolumny czy słupy. Ze względu na materiał wyróżniamy: belki drewniane, stalowe, betonowe, żelbetowe oraz z kamienia. Według polskich norm, belką nazywamy podłużny element konstrukcyjny o wymiarach od 120/200 do 220/280 mm.

Elewacja - zewnętrzna powierzchnia ściany budynku. W zależności od położenia wyróżniamy elewację: frontową , tylną, boczną lub ogrodową.  W skład elewacji wchodzą wszystkie elementy ozdobne, które się na niej znajdują (boniowanie, itp..).

Fasada - frontalna elewacja budynku. (Bardzo często fasada jest bardzo dekoracyjna i pełni funkcję reprezentacyjną budynku, różniąc się znacząco od pozostałych elewacji. W budynkach narożnych mogą znajdować się dwie a nawet trzy fasady. Fasada może mieć dużo różnych elementów dekoracyjnych takich jak np. kolumny. )

Obiekt budowlany  - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, stanowiący całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami